Jak wypełnić oświadczenie o dochodach do stypendium

Pobierz

W celu uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.. rubryce należy wpisać "kwiecień, maj, czerwiec"OŚWIADCZENIE O DOCHODACH jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o stypendium socjalne, a także do wniosku o zapomogę.. Dokumenty zostały dołączone do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniaNie zapomnij włączyć napisówNależy podać liczbę i emitenta posiadanych udziałów lub akcji, rok nabycia, dochód uzyskany w danym roku z tego tytułu, a także informację, czy posiadane pakiety stanowią ponad 10 proc .od dnia 18 kwietnia do 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne nie wymaga się zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta, w drugim semestrze roku akademickiego 2019/20, dopuszcza się umożliwienie otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi przez studentów, którzy odbywają studia dłużej niż 6 lat.W oświadczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn.. Do wypełnienia tego ekranu potrzebujesz: 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu, 2. zaświadczenia o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenia zdrowotneDOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1..

Składając oświadczenie o dochodach, trzeba pamiętać, że powinny znaleźć się w nich wyłącznie prawdziwe dane.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o wysokości dochodu w formacie PDF i DOCXDeklarację należy wypełnić w następujący sposób: Należy podać dane wnioskodawcy, a także miejscowość i datę jej złożenia.. Link do strony znajduje się tutaj: Po wejściu na stronę logujemy się na nasze konto, używając loginu (s+numer albumu) i .Oświadczenie o dochodach - jak wypełnić.. Wybierz z listy po lewej stronie pozycję "Lista wniosków", wybierz "Wniosek o stypendium socjalne" a następnie kliknij "Zacznij wypełniać".. 2.1) dochód brutto - wszystkie uzyskane przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z tego podatku, np. wynagrodzenie za pracę wraz ze wszystkimi dodatkami, nagrodami, premiami, wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, stypendia, renty, emerytury, alimenty, zasiłki i świadczenia wypłacane przez urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - zlecenia, o .Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu [pobierz] Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców [pobierz] Oświadczenie - stypendium rektora [pobierz] Oświadczenie - stypendium dla osób niepełnosprawnych [pobierz] Oświadczenie - zapomoga [pobierz]W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach..

Nie można też zapomnieć o...Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium socjalne lub zwiększone stypendium socjalne?

Rys. 5 USOS - błąd podczas wypełniania wniosku.Oświadczenie o dochodach stanowi niezbędny załącznik do wniosku o stypendium socjalne lub miejsce w Domu Studenckim (akademiku).. Przekazanie fałszywych informacji jet zagrożone karą.. Wniosek ten powinien zawierać takie elementy, jak: wskazanie organu, do którego składamy wniosek; dane identyfikujące podatnika; treść żądania; podpis.. Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, oświadczenie o dochodach jest sporządzane przez samego zainteresowanego, czyli osobę, której owy dokument dotyczy.Oznacza to, że do stwierdzenia, iż dane oświadczenie ma moc prawną, nie potrzeba pieczątki firmowej ani parafki przełożonego.Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu?. Jak już wcześniej wspomniano, zaświadczenie wydawane jest na żądanie.. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium (teraz 2013!). Na stronie, w kolumnie "Nazwa" wyszukujemy wniosek pt. "Wniosek o stypendium socjalne" (1), klikamy "zacznij wypełniać" (2).. 20.ZSR-05 POUCZENIE Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.VII..

zm.)):Logowanie do systemu Poniższy poradnik opisuje krok po kroku, jak wypełnić oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

Poprawnie wypełniony wniosek 2.. Tak samo osoby, które mają zasądzone alimenty od obydwojga rodziców lub od jednego z rodziców a drugi rodzic nie żyje.. Podobnie jak wniosek, oświadczenie wypełniasz w USOSweb, następnie drukujesz, podpisujesz i razem z kompletem załączników przesyłasz na adres Komisji Stypendialnej ILS.2.. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającymAby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane.. JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU STYPENDIUM NA CELE EDUKACYJNE W punkcie pierwszym należy wpisać dane osobowe oraz adresowe ucznia ubiegającego się o stypendium; Punkt drugi to oświadczenie, w którym należy podpisać zobowiązanie do wykorzystania stypendium na cele edukacyjne.. NIEZBĘDNE DOKUMENTY 1.Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie .. Podobnie jak wniosek, oświadczenie wypełniasz w USOSweb, następnie drukujesz, podpisujesz i razem z kompletem załączników przesyłasz na adres Wydziału Zarządzania UW.Po zalogowaniu się do systemu USOSweb należy (w górnej zakładce) wybrać: DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI W pierwszej kolejności należy wypełnić OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA ROK 2019 (pamiętaj o kliknięciu w odnośnik "PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE")DOTYCZY RODZIN WIELODZIETNYCH - w przypadku rodziny wielodzietnej prosimy o wskazanie informacji, do którego z wniosków załączona została dokumentacja dotycząca dochodów rodziny, podając imię i nazwisko dziecka oraz pełną nazwę szkoły..

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Po uzupełnieniu i wydrukowaniu "Oświadczenia o dochodach" należy uzupełnić "Wniosek o stypendium socjalne".

Student ubiegający się o stypendium socjalne lub zwiększone stypendium socjalne składa w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zobacz jak wypełnić tabelkę we wniosku).Aby złożyć wniosek o stypednium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane.. Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1050 zł miesięcznie.Kto sporządza oświadczenie o dochodach?. Powinno się w nim znaleźć: wskazanie organu, do którego składamy wniosek; dane identyfikujące podatnika; treść żądania; podpis.Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu?. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach.Stypendium socjalneStypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi w przypadku: Osoby, które są sierotami nie wypełniają oświadczenia o gospodarstwie domowym.. Składając oświadczenie o dochodach, podpisujemy zresztą odpowiednią klauzulę zaświadczającą o świadomości odpowiedzialności karnej.Jak mam wypełnić oświadczenie o gospodarstwie domowym będąc sierotą?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt