Wypisz nazwy elementów doliny rzecznej

Pobierz

Jeżeli chcesz je zobaczyć, wejdź na Link i aktywuj konto premium, które da Ci dostęp do wszystkich zadań zamieszczonych w naszym portalu.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. @Gość Cześć, rozwiązanie zadania 5 jest dostępne tylko dla użytkowników wspierających stronę.. Rezerwat przyrody.. Zadanie 44.. Dnem doliny rzecznej nazywamy wzniesienia rozciągające się po obu stronach zbocza doliny.np.. Sieć rzeczna zachodniej Europy odznacza się dużą gęstością.. (2 pkt) Przyporządkuj każdemu ze skutków działalności rzeki odpowiedni proces, który bezpośrednio doprowadza do jego powstania.. terasa nadzalewowa, koryto rzeki, strome zbocze, terasa zalewowa Zadanie 2.. Opisz rysunek, wskazując strzałkami lub klamrami wymienione niżej elementy doliny rzecznej i wpisując przy nich ich nazwy.. Szerokie, płaskie dno.. Dominujący proces rzeźbotwórczy (wpisz 1, 2 lub 3) ……….odpowiedział (a) 08.02.2010 o 16:35. pagórek- 1-szczyt, 2-podnóże, 3-zbocze strome, 4-zbocze łagodne.. Przykładami są tu różnego rodzaju zagłębienia terenu: doły, doliny (Ryc. 2), wąwozy, kotliny.. Wykonaj polecenia na podstawie rysunku i własnej wiedzy.. 1 p.Dolina, dolina rzeczna - wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona z dwóch stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek ( erozji i akumulacji rzecznej) lub lodowców .ukształtowanej doliny rzecznej wypiętrza się bariera górska), silnie meandrująca rzeka na tym odcinku niszczy i podcina swoje zbocza, co sprawia że są one bardzo wysokie (nawet do ponad 60 melementy sieci rzecznej: co to jest: obszar zdródowy, rzeka główna, dorzecze, dopływ prawy i lewy (czy cos takiego), meandry, ujscie lejkowe, ujscie decta, Proszę czekać.widoczne były jego główne elementy: stok stromy, stok łagodny, wierzchołek (patrz też Ryc. 4, 5 i 6 w rozdziale 2.6)..

2 dno doliny: a. koryto rzeki.

Skutek: A. stożek napływowy B. meander C. dolina V-kształtna D. kaptaż Proces: 1. erozja boczna i akumulacja 2. erozja wgłębna 3. erozja wsteczna 4. transport 5. akumulacja A.. Formy wklęsłe to takie, których główna część znajduje się niżej od oto-czenia.. Np. jeziora polodowcowe, pola sandrowe, moreny czołowe, pradoliny itd.. 2.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. a) Dobierz do biegu górnego rzeki cechę doliny i dominujący proces rzeźbotwórczy.. ZADANIE 19W pagórkach, wzgórzach i górach, można wyróżnić ich elementy: szczyty, wierzchołki, stoki oraz podłoża.. A tu dolina rzeki przedstwiona graficznie.Elementy doliny rzecznej.. Przyporządkuj poszczególne numery elementów (1-4) właściwym terminom.. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę.. dolina, koryto rzeczne, łożysko rzeki, terasa nadzalewowa, terasa zalewowa, zbocze doliny, zbocze terasy nadzalewoweja) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany..

Podstawowe elementy doliny rzecznej: 1 zbocza doliny.

Ryc. 2 Dolina Kościeliska w TatrachNa rysunku przedstawiono model doliny rzecznej w profilu podłużnym.. [LINK] Proszę czekać.. 2. odpowiedział (a) 07.02.2013 o 17:22: pfff.Wypisz elementy wzniesienia, które są zaznaczone na obrazku poniżej Poniżej wpisz nazwy poznanych wklęsłych form terenu Zaznacz elementy doliny rzecznej Spośród wymienionych zaznacz skały zwięzłe Zaznacz odpowiednią definicję budowy skał zwięzłych Zaznacz zbiorniki gdzie znajdują się wody słonePrzy każdej z podanych nazw wpisz właściwą literę.. odpowiedział (a) 08.02.2010 o 17:29. niecka brzeżna, zapadlisko przedkarpackie, monoklina przedsudecka, zapadlisko śląsko-krakowskie b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.1.. Szczyt jest najwyższym punktem wypukłej formy terenu.15 Wymień trzy sposoby gospodarczego wykorzystywania rzek.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Rzeki na mapach zaznacza się kolorem zielonym, a ich nazwy wpisuje się wzdłuż biegu rzeki.. b. taras zalewowy.. .b) Wpisz w wyznaczonych miejscach nazwy elementów doliny, wybierając je z podanych poniżej.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: Sadź, rosa, szron.. B. Wąska dolina o wyraźnych krawędziach.wyjaśnia znaczenie terminów: egzaracja, muton, dolina U-kształtna, cyrk lodowcowy, detrakcja, detersja, dolina zawieszona, wygłady lodowcowe, kem, oz, drumlin wymienia rodzaje moren podaje przykłady lodowców górskich na świecieMatura GEOGRAFIA poziom rozszerzony dla liceum okazał się dla wielu maturzystów testem nie do przejścia..

Cecha doliny (wpisz A, B lub C) ……….

Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.rzecznej wymienia elementy doliny rzecznej zachodzi erozja wąwozowa podaje przykłady rzek o różnych typach ujść porównuje cechy rzeki w biegu górnym, środkowym i dolnym zalewowych wymienia przykłady form powstałych w wyniku erozji i akumulacji opisuje na podstawie schematu elementy doliny rzecznej ___ 3.następujące elementy: - numer przekroju poprzecznego doliny rzecznej od II do IV - dominujący proces rzeźbotwórczy wybrany z następujących: erozja boczna, erozja wgłębna, akumulacja, erozja wsteczna - przykładową formę rzeźby charakterystyczną dla danego biegu rzeki.. Wytopisko i rynna jeziorna różnią się od siebie kształtem i genezą powstania.. W nurcie rzeki woda płynie szybciej niż przy brzegach.. Pomnik przyrody ożywionej.. Wpisz w miejscu kropek wymienione niżej elementy doliny rzecznej.. Home.czego tego nie ma.. opisz elementy doliny rzecznej; opisz formy ochrony środowiska przyrodniczego występujące w twoim regionie; opisz układ warstw skalnych Pisać Tworzenie; układanie; komponowanie tekstu na piśmie w formie notatki, artykułu, wypracowania, dzieła naukowego; formułowanie swoich myśli na piśmie; np.1.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek..

P F 2 Na ilustracji zaznaczono elementy sieci rzecznej.

Nazwy jednostek dobierz z podanych.. Odrabiamy.pl 20 marca 2018.. 1 p. dolina, koryto rzeczne, łożysko rzeki, terasa nadzalewowa, terasa zalewowa, zbocze doliny, zbocze terasy nadzalewowej 199.. Z biegiem lat po obu stronach rzeki powstaje kotlina rzeczna.. Wymień nazwy jezior, wchodzące w skład zespołu Mamry.Zadania maturalne z Geografii Temat: Geografia fizyczna Polski Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Zajmuje obszar ponad 1000ha.. Park narodowy.. Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego.29.. Atakama .. ; Gobi .. ; Kara-kum .. ; Namib .. ; Rub al-Chali .. ; Wielka Pustynia Wiktorii .. (2 pkt) Na mapie zaznaczono wybrane krainy geograficzne.. Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z załącznikiem, na poddstawoe którego .Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami.. Zadanie jest zamknięte..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt