Wypisz dwie formy ukształtowania terenu powstające

Pobierz

Zazwyczaj niziny są płaskie lub faliste, z rzadka pagórkowate, ale nie występują na .Powstają na skutek wytapiania się zawartego w warstwach lodu materiału (piasków, gliny, żwirów i głazów narzutowych).. Wysokoś ć .. · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu.. Lejkami krasowymi - nazywamy okrągłe zagłębienia w powierzchni ziemi powstające w wyniku rozpuszczenia skał lub zapadnięcia się podpowierzchniowych komór czy jaskiń.Płyty tektoniczne: • większe o Płyta Pacyficzna o Płyta Północnoamerykańska o Płyta Południowoamerykańska o Płyta Eurazjatycka o Płyta Afrykańska o Płyta Indoaustralijska o Płyta Antarktyczna • mniejsze o Płyta Juan de Fuca o Płyta Karaibska o Płyta Kokosowa o Płyta Nazca o Płyta Scotia o Płyta Helleńska o Płyta Arabska o Płyta Irańska o Płyta Filipińska o Płyta Birmańska o Płyta Sundajska Podstawowe założenia W budowie zewnętrznych warstw Ziemi .W zależności od ukształtowania powierzchni terenu oraz ilości opadów śniegu, lodowce przybierają różne formy: lodowiec alpejski - składa się z 1 pola firnowego i 1 jęzora, lodowiec himalajski - ma liczne, długie jęzory, które łączą się ze sobą jak dopływy rzek w rzekę główną, lodowiec skandynawski, tieldowy - na .Obszary, których dominujące formy rzeźby terenu powstały w wyniku działalności rzeźbotwórczej morza nazywamy pobrzeżami..

Jest to najdalej w kierunku północnym ...Jak powstały te formy terenu?

płyta kontynentalna płyta oceaniczna Wypisz dwie formy ukształtowania terenu powstające w sytuacji, gdy płyta oceaniczna zderza się z drugą płytą oceaniczną.. Powstają one w wyniku osuwania się materiału z pokrywy lodowej oraz w wyniku wymywania żwiru i piasku przez wody roztopowe, które pozostawiają go tuż .Na mapie hipsometrycznej Wyżyn Polskich (powyżej) wskaż duże formy terenu - mezoregiony - charakteryzujące ukształtowanie powierzchni Wyżyn Polskich.kształtujące rzeźbę terenu Przykłady form rzeźby powstałych w wyniku działalności niszczącej (erozji) Przykłady form rzeźby powstałych w wyniku działalności budującej (akumulacji) Wody płynące Wody morskie Wody podziemne Lądolody Lodowce górskie Wiatr 45.kształtujące rzeźbę terenu Przykłady form rzeźby powstałych w wyniku działalności niszczącej (erozji) Przykłady form rzeźby powstałych w wyniku działalności budującej (akumulacji) Wody płynące Wody morskie Wody podziemne Lądolody Lodowce górskie Wiatr 238.Ruchy masowe są uzależnione od budowy geologicznej, ukształtowania terenu i warunków klimatycznych.. Moreny czołowe świadczą o maksymalnym zasięgu lodowca.. W różnych regionach świata występują także różne typy rolnictwa (np. intensywne i ekstensywne) oraz zaznacza się różnyPodaj dwie formy ochrony przyrody występujące na obszarze przedstawionym na ma- ..

Wypisz dwie formy ukształtowania terenu powstające w sytuacji, gdy płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę kontynentalną.

Teoria zakłada, że cała litosfera nie jest jednolitą warstwą (choć być może była nią pierwotnie), ale jest ona podzielona na co najmniej kilkanaście większych i mniejszych fragmentów (płyt).Formami krasu podziemnego są: jaskinie, formy naciekowe :stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie.. perły, makarony, ponory, wywierzyska.. Moreny czołowe akumulacyjne zbudowane są głównie ze żwiru i piasku, w mniejszym stopniu z gliny.. 85% Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi.. Podczas ratowania życia kluczowe znaczenie ma czas.. Ryzyko występowania ruchów masowych, głównie tych katastrofalnych, jak osuwiska, obrywy i lawiny błotne, jest barierą zagospodarowania terenu zwłaszcza pod zabudowę.Przy każdym rysunku symbolizującym płytę litosfery narysuj strzałkę, która będzie odzwierciedlać procesy zachodzące w strefie subdukcji tych płyt.. )Wymień główne cechy ukształtowania powierzchni terenu przedstawionego na rysunku poziomicowym.. Question from @Achillesimatma - Liceum/Technikum - GeografiaFormy ukształtowania terenu dzielą się na formy: wklęsłe, takie jak: dolina, kotlina, cyrk lodowcowy, żleb, depresja, holweg; płaskie, takie jak: równina, ró.Tradycja chowu owiec, kóz i bydła w regionie Buzău jest związana z faktem, że występują tam trzy formy ukształtowania terenu (góry, wzgórza i równiny), a także z umiejscowieniem regionu na Łuku Karpat, które wiąże się z szeregiem niuansów klimatycznych charakterystycznych dla tego regionu - łączącego w sobie góry, wzgórza, trawiaste równiny i użytki zielone ..

Przed rozpoczęciem ...Wypisz dwie formy ukształtowania terenu powstające w sytuacji, gdy płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę kontynentalną.

Wyjaśnij, czym różniły się system rządów komunistycznych w Jugosławii od komunizmu w pozostałych krajach .Wypisz dwie formy ukształtowania terenu powstające w sytuacji, gdy płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę kontynentalną.. W czasie udzielania pierwszej pomocy, zadbanie o własne bezpieczeństwo nie jest konieczne.. Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie.. Wyżyna Krakowska Północna Wyżyna Wieluńska Rozpoczyna się na przełomach w dolinie Warty blisko Częstochowy i ciągnie się dalej aż do Wielunia.. Wprawdzie moreny czołowe powstają w zbliżonych warunkach - w trakcie postoju czoła pokrywy lodowej, która zajmowała nasz kraj podczas zlodowaceń - ale mechanizm ich tworzenia się jest różny.. Intensywność rzeźbotwórczej działalności morza.. · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi .Najbardziej widocznymi formami działalności lodowca górskiego są formy erozyjne: - doliny U-kształtne - są to przemodelowane przez jęzor lodowcowy dawne rzeczne doliny V-kształtne, zamarzająca i roztapiająca się woda kruszyła skały, które następnie przesuwane z masą lodu niszczyły podłoże skalne, żłobiąc doliny o wklęsłym dnie i stromych ścianach, i nadając im kształt litery U.82% Litosfera - czynniki wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi..

płyta oceaniczna płyta oceaniczna Wypisz dwie formy ukształtowania terenu powstające w sytuacji, gdy płyta oceaniczna zderza się z płytą kontynentalną.

)Ukształtowanie pionowe obejmuje lądowe i podwodne formy terenu, wyróżnione ze względu na wysokość bezwzględną nad poziomem morza, wysokość względną oraz inne cechy charakterystyczne.. Formy powierzchni lądów.. Za takie obszary przyjmuje się rozległe tereny o wysokości do 300 m.n.p.m.. Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.Przy każdym rysunku symbolizującym płytę litosfery narysuj strzałkę, która będzie odzwierciedlać procesy zachodzące w strefie ryftowej tych płyt.. Czasem są to bardzo duże formy terenu (np. Wieżyca) morena denna - tworzy ją materiał, który zawarty był pod warstwami lodu, głównie jest nim glina zwałowa.Komentarze.. 75% Litosfera, atmosfera, hydrosfera i biosfera, 85% Czynniki endogeniczne kształtujące rzeźbę terenu.Teoria tektoniki płyt litosfery - to obecnie powszechnie uznawane wytłumaczenie dla faktu istnienia zróżnicowania rzeźby terenu oraz obserwowanego ruchu kontynentów.. Wpływ morza na rzeźbę terenu zależy od: Skał budujących brzeg - im bardziej twarde tym mniejsza zdolność morza do rzeźbienia brzegu.Pokrywa glebowa na świecie-wytworzyłasięw oparciu o różnetypy klimatu, w którychto zmienia siędopływ energii słonecznej,występująróżnetypy podłożaskalnego, organizmy roślinnei zwierzęce,ukształtowaniaterenu (warunkującpowstanie różnychtypówgleb).. Spośród zaznaczonych na mapie okręgów wypisz trzy, w których rozwinął się prze-RZEŹBA TERENU Pod względem ukształtowania terenu Wyżyna Krakowsko-Częstochowska podzielona została na dwie części: północną i południową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt