Scharakteryzuj typy lasów

Pobierz

Silne wiatry mogą stać się przyczyną powstania ogromnych strat w leśnictwie, rolnictwie i in-nych dziedzinach.. Są to najbardziej rozwinięte ekosystemy lądowe.Najczęściej granicę lasu wyznacza miejsce pojawienia się innej formacji roślinnej np. sawanny.. Możemy wyróżnić kilka rodzajów lasów, między innymi wilgotne lasy równikowe, wilgotne lasy podzwrotnikowe, lasy liściaste strefy umiarkowanej czy lasy iglaste.. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane (ok.49,9 proc.).. Charakterystyczne dla nich jest bogate runo, rozwijające się wczesną wioną, kiedy drzewa mają jeszcze nagie gałęzie.dąb, brzoza, osika i lipa.. Zajmują ok. 10- bory sosnowe: porastają piaszczyste obszary z mało żyznymi glebami bielicowymi - lasy mieszane: rosną na wilgotniejszym podłożu i żyźniejszych glebach, drzewa: drzewa iglaste, dęby, brzozy - grądy: lasy liściaste z przewagą dębu i grabu, na żyznych glebach, występują na niewielkich śródpolnych obszarach wschodniej części Polski - lasy łęgowe: dęby, jesiony, wierzby i topole; rosną w okresowo zalewanych dolinach rzek, odznaczają się największą różnorodnością .Las jest miejscem wypoczynku dla ludzi.. Funkcje wiatrochronne.. Wilgotne lasy równikowe.. Lodowce górskie występujące w Alpach, Himalajach i wielu innych wysokich górach światastrefa lasów równikowych - roślinność, która tworzy ogromne kompleksy wiecznie zielonych lasów liściastych, nazywanych wilgotnymi lasami równikowymi strefa sawann - występują tam dwie pory roku deszczowa i sucha, przewarznie jest gorąco, rosną tam głównie trawy i nieliczne drzewa krajobraz pustyń - to obszar w którym prawie wogóle nie ma roślin, …Lasy mieszane strefy klimatu umiarkowanego Lasy mieszane strefy klimatu podzwrotnikowego Lasy mieszane porastają wiele obszarów na kuli ziemskiej, różnią się między sobą strukturą oraz składem gatunkowym..

Podstawy wyróżniania typów siedliskowych lasów.

Różne buczyny Nie każdy bukowy las, jaki znajdziemy na polskim niżu jest taki sam.. Baza surowcowa i rozwój przemysłu włókienniczego w Polsce.. Omów okresy rozwoju i fazy wzrostu drzewostanu.. W zależności od strefy klimatycznej wyróżnia się następujące rodzaje lasów mieszanych:łęg łęg - wielogatunkowy las liściasty powstały w środowisku wilgotnym, najczęściej w dolinach rzek; składają się nań wierzby, topole, jesiony, wiązy, dęby, olsze; cechuje się bardzo bogatym runem leśnym; w podłożu występują żyzne gleby brunatne, czarne ziemie bagienne lub mady; lasy łęgowe zachowały się na niewielkich powierzchniach w dolinach Odry i Wisły, a także na Żuławach Wiślanych; zostały objęte ochroną;Typ lasu………………………………………………………………………… Bonitację gatunków głównych w podanym typie lasu………………………… Scharakteryzuj las świeży, podając: A.. 85 Omów rodzaje i zakres inwentaryzacji przyrodniczych stosowanych w lasach.. Są nimi: bory suche, wilgotne, świeże oraz bagienne.. Przy okazji omawiania zbiorowisk roślinnych Polski warto wspomnieć także o specyfice lasów górskich, których najbardziej charakterystyczną cechą jest piętrowość.6.. 10.Lasów państwowych realizację dość nieskrępowanej polityki i gwarantuje dużą samodzielność w podejmowanych działaniach..

Zajmują ok. 78% wszystkich lasów w Polsce .

W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli.. Bór sosnowy - las iglasty z dominacją sosny, tworzy się na podłożu.Grąd - wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów oraz z udziałem różnych innych gatunków.. Dzięki swoim walorom las w latach wojennych dostarczał drewna jako surowca zastpczego ęObecnie 50,1 proc. powierzchni lasów zajmują siedliska borowe.. 7 1 z a łoŻ E n I a ko n t r o L I 1.1 tytuł kontroli kontrola doraźna koordynowana pn. Gospodarka finansowa Lasów państwowych (nr d/14/505)Scharakteryzuj rodzaje dzialalnošci prowadzonej przez PGL LP.. Strefa wilgotnego lasu równikowego - w strefie klimatu równikowego, gdzie temperatura jest stała przez cały rok, a opady bardzo wysokie i również występujące przez cały rok.. Lasy iglaste występują głównie na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym.Ols, oles, bagienny las olszowy - las z dominacją olszy czarnej porastający bagienne siedliska, o okresowo wysokim poziomie wody stojącej i różnej żyzności.. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski lasy grądowe dominują − stanowią 41,6% powierzchni kraju.Scharakteryzuj rolnictwo żarowo-odłogowe uwzględniając: - na czym polega taki typ rolnictwa, jakie są jego główne cechy; - gdzie w Afryce stosuje się taki typ rolnictwa?bieństwa między reglem dolnym a strefą lasów liściastych i mieszanych, między pię-trem regla górnego a strefą tajgi, między piętrem kosodrzewiny i halami a tundrą oraz mię-dzy turniami a obrzeżami lodowej pustyni..

Występuje wiele klasyfikacji lasów na świecie.

3 podtypy gleb właściwe dla tego typu siedliskowego lasu 1)……………………………………………przykładowe zadanie: Scharakteryzuj funkcję lasu w strefie jego górnej granicy przykładowe zadanie: scharakteryzuj podszytu.. Wyróżnia się 4 główne strefy klimatyczno-roślinno-glebowe w Afryce: 1.. Ze względu na szerokość geograficzną i charakterystyczny dla niej klimat wyróżnia się: lasy strefy równikowej, lasy strefy podrównikowej, lasy strefy suchej zwrotnikowej,Najważniejsze typy lasów to: Lasy iglaste (bory) Grądy Łęgi Olsy W strefie umiarkowanej spotyka się lasy liściaste zrzucające na zimę liście.. Las liściasty dzieli się na lasy liściaste zrzucające liście na zimę, spotykane w strefie umiarkowanej, lasy szerokolistne spotykane w strefie subtropikalnej oraz lasy wilgotne zwane tropikalnymi.. Występuje tam także dąb, brzoza, topola, osika i lipa.. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne .Typy zbiorowisk leśnych w Polsce: 1. proszę o pomoc !. Faktem jest, że drzew iglastych jest kilka razy więcej, niż liściastych.Wystarczy zapoznać się z aktualnymi danymi, które udostępniane są przez Główny Urząd Statystyczny.W tym przypadku dominują takie gatunki jak sosna oraz świerk.W lasach liściastych najczęściej spotkamy dęby oraz brzozy..

Omów rozmieszczenie lasów w Polsce i ich rozmieszczenie w kraju.

Funkcje obronne.. Centralnym typem lasu liściastego stają się tam grądy, czyli wielogatunkowe, mieszane lasy dębowograbowe, czasem z udziałem klonu, lipy i innych gatunków.. Na mapie zostały zaznaczone wartości ukazujące lesistość Polski według województw.. Las hamuje siłę wiatru wewnątrz lasu i w swoim otoczeni.. Różnice i podobieństwa między borami i borami mieszanymi.. W takich warunkach wegetacja roślin trwa cały rok (ze względu na brak .Z pewnością wiele osób zastanawia się, jakie drzewa w Polsce dominują.. Przedstaw obszary upraw ziemniaka i roślin pastewnych w Polsce.. przykładowe zadanie: Scharakteryzuj pojęcie drągowinyNa podstawie zdjęć scharakteryzuj poszczególne typy lasów występujących w Polsce.. Narysuj legendę do mapy, bo przecież mapa bez legendy to nie mapa ;-) .W obrębie borów sosnowych wyróżnia się jeszcze pewne ich typy w zależności od właściwości podłoża.. Grądy - wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu.. Scharakteryzuj rodzaje i rozwój hodowli w Polsce.. Scharakteryzuj rozmieszczenie upraw zbożowych w Polsce.. W obu grupach wyróżnia się dodatkowo siedliska wyżynne, zajmujące łącznie 6,6 proc. powierzchni lasów, i siedliska górskie, występujące na 8,6 proc. powierzchni.Las liściasty.. Omów definicje bonitacji drzewostanu i gospodarczego typu drzewostanu oraz podstawy ich okrešlania.. przykładowe zadanie: Wymień cechy drewna okrajkowego.. Różnice i podobieństwa między lasami i lasami mieszanymi.. 57.Afryka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt