Scharakteryzuj rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

Pobierz

Przedstaw i opisz odpowiednie równania.. Wyjaśnij pojęcia właściwy i molowy współczynnik absorpcji.. Odkrycie to miało olbrzymi wpływ na rozwój fizyki, chemii, medycyny, a także biologii.. - Roztwór i woda uŜywana przy pomiarze wymagają uwagi.. Do tej ostatniej ostatniej możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone oraz światłą widzialne.Ze względu na jego przenikliwość wyróżniono trzy rodzaje, które nazwano promieniowaniem alfa, beta i gamma - zgodnie z pierwszymi literami alfabetu greckiego.. Omów właściwości koligatywne roztworów.. Wykorzystanie poszczególnych zakresów w diagnostyce i terapii.. Spektrofotometria UV-VIS Obserwowane zjawisko - absorpcja promieniowania ultrafioletowego i widzialnego w zakresach 200 - 400 nm i 400 - 750 nm związana ze zmianą stanów elektronowych oraz energii oscylacyjnej i rotacyjnej badanej cząsteczki.przekształca ultrafiolet w promieniowanie widzialne.. W Polsce okres do XII wieku uznaje się za dobę przedpiśmienną, gdyż wówczas język polski nie istniał.. Źródła światła i detektory.. Wyjaśnij na odpowiednim rysunku na czym polegają tzw. odchylenia od praw absorpcji.. Najdawniejsze zabytki polszczyzny.. 24.Omów typy równowag występujących w układzie jednoskładnikowym.. Okazało się, że promienie uranowe (tak je wtedy nazywano), nazwane literami α i β, ulegają odchyleniu w polu elektrycznym i magnetycznym..

Omów prawa absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.

Promieniowanie można podzielić na dwa rodzaje: - promieniowanie falowe - jest to promieniowanie elektromagnetyczne - promieniowanie korpuskularne - czyli promieniowanie składające się z cząstek, np. strumień cząstek lub Wg innej klasyfikacji promieniowanie można podzielić na jonizujące i niejonizujące.Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Widmo fal elektromagnetycznych nie ma granicy - ani dla fal długich, ani dla fal krótkich.21.. Zilustruj za pomocą schematu skutek absorbcji kwantów promieniowania z zakresu UV-VIS, przez cząsteczki związków chemicznych.rodzaje promieniowania * promieniowanie fal elektromagnetycznych (według rosnącej energii) o promieniowanie radiowe, o promieniowanie mikrofalowe - mikrofale, o promieniowanie tła (promieniowanie reliktowe), o promieniowanie cieplne (termiczne) - promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera …85% Różne rodzaje fal elektromagnetycznych - promieniowanie gamma, ultrafioletowe oraz inne 83% Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie 83% Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.Różne są również źródła promieniowania elektromagnetycznego..

Widmo promieniowania elektromagnetycznego.

- Neutronową metodę pomiaru .. czuły na promieniowanie zewnętrzne.. Wilgotnościomierz elektryczny Istnieją dwa rodzaje wilgotnościomierzy elektrycznych, róŜniące się rodzajem czujnika wilgotności, .Promieniowanie elektromagnetyczne, podział, zakresy.. Promieniowanie dzielimy na dwie zasadnicze grupy: tj. jonizujące i niejonizujące.. Podaj związek ilościowy zachodzący pomiędzy energią rotacyjną, oscylacyjną a elektronową cząsteczki.. W jaki sposób wyznaczyć te parametry?. 8 Techniki obrazowania medycznego MDP002005 3 Dr hab. Marta Kopaczyńska, Długości fali zawarta jest w przedziale od 10-13 m do około 5x10-8 m, przy czym zakres promieniowania rentgenowskiego pokrywa się częściowo z niskoenergetycznym (tzw. miękkim) promieniowaniem gamma.. Omów właściwości koligatywne roztworów.. Scharakteryzuj jeden z nich.. Diagram Jabłońskiego.. Oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią: oddziaływania termiczne i nietermiczne.. Przedstaw i opisz odpowiednie równania.. Omów i scharakteryzuj zjawisko adsorpcji fizycznej i chemicznej.. Oddziaływanie różnych typów promieniowania z materią na poziomie cząsteczek, komórek i całego organizmu.. Na czym polega zjawisko absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez cząsteczki substancji.22..

Omów i scharakteryzuj zjawisko adsorpcji fizycznej i chemicznej.

Przy długości poniżej 0,1 nm mogą być wytwarzane również przez jądra pierwiastków radioaktywnych - wówczas są zwane promieniami γ .. Wyładowanie jarzeniowe (tlące) Rozgrzanie gazu i odparowanie rtęci Wyładowanie łukowe (wysoki prąd) Źródło światła zawierającego linie widmowe rtęci skutecznośd świetlna (do 60 lm/W)Promieniowanie rentgenowskie odkrył w 1895 roku W.C. Roentgen (pierwszy laureat Nagrody Nobla z fizyki) i nazwał promieniowaniem X.. W widmie tym wyróżniamy w kolejności od najdłuższych fal: fale radiowe, mikrofale, podczerwień, fale widzialne (400-800 nm), ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.Omów typy równowag występujących w układzie jednoskładnikowym.. Podaj nazwy dwóch zasadniczych rodzajów widm promieni rentgenowskich i scharakteryzuj te .Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego a) Radiowe b) Telewizyjne .. Scharakteryzuj jeden z nich.. Najczęściej wykorzystywane jest promieniowanie takich pierwiastków, jak: krypton 86, rtęć 198, kadm 114 oraz promieniowanie laserów typu He-Ne.. W przypadku starych klasycznych żarówek nie było problemu, ponieważ w ich przypadku jedynym podawanym parametrem była moc - moc pobierana ze źródła energii elektrycznej.- spektroskopowe (związane z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z materią) - elektrochemiczne (związane z efektami przepływu prądu przez roztwór, albo powodowane reakcjami jaki zachodzą na powierzchni elektrod) - chromatograficzne (wykorzystują rozdzielenie badanych mieszanin w wkładzie faza stacjonarna -Scharakteryzuj rodzaje błędów w analizie chemicznej: błędy przypadkowe; błędy systematyczne (przyczyny) i podział - błędy metodyczne, błędy aparaturowe, błędy indywidualne, błędy grube (przyczyny), błąd bezwzględny, błąd względny.Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne, ..

8.- Absorpcję promieniowania elektromagnetycznego (podczerwieni, mikrofal).

Do odtwarzania wartości długości tą metodą służą specjalne przyrządy zwaneMikrofale Mikrofale - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.Człowiek widzi światło, które jest tylko niewielką częścią widma promieniowania elektromagnetycznego.. Medycyna nuklearna.. Wiek XII to początek doby piśmiennej w Polsce.promieniowania elektromagnetycznego (np. światła) padającego na fotokatodę.. Omów w jakich zakresach promieniowania występują widma rotacyjne, oscylacyjne i elektronowe.. Podane fale różnią się między sobą długością i częstotliwością.Charakterystyka promieniowania jonizującego.. Techniki obrazowania rentgenowskiego.. Rozróżnienie wynika z mechanizmu wytwarzania2017-03-08 Diody LED - charakterystyka Gwałtowny rozwój w dziedzinie diod LED cieszy, ale jednocześnie rodzi pewne kłopoty i wątpliwości, związane z ich możliwościami i parametrami.. Oznacza to, że mają ładunek elektryczny.Mikrofale - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.Innym przykładem są promienie rentgenowskie, które powstają w lampach rentgenowskich.. W opisie kwantowym promieniowanie elektromagnetyczne jest traktowane jako strumień nieposiadających masy cząstek elementarnych zwanych fotonami.fala elektromagnetyczna - rozchodzenie się zmiennych pół elektrycznych i magnetycznych w przestrzeni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt